لیست قیمت چمن مصنوعی

  • چمن مصنوعی شایلی 25 میل : 220.000 تومان
  • چمن مصنوعی پردیس 25 میل : 225.000 تومان
  • چمن مصنوعی پردیس 25 میل سوزنی : 220.000 تومان
  • چمن مصنوعی شایلی 20 میل : 205.000 تومان
  • چمن مصنوعی شایلی 12 میل : 178.000 تومان
  • چمن مصنوعی رها 30 میل : 270.000 تومان