لیست قیمت محصولات جانبی

 • چسب خمیری 8000 چهار کیلویی : 248.000 تومان
 • چسب خمیری 8000 ده کیلویی : 465.000 تومان
 • چسب 8888 پارس یک کیلویی : 100.000 تومان
 • چسب 8888 پارس سه کیلویی : 265.000 تومان
 • چسب 8888 پارس سیزده کیلویی : 880.000 تومان
 • واکس گونتر : 298.000 تومان
 • شوینده گونتر : 198.000 تومان
 • فوم سایلنت درجه یک 2 میل : 15.000 تومان
 • فوم سایلنت درجه یک 1.5 میل : 11.500 تومان
 • فوم سایلنت درجه دو 2 میل : 7.300 تومان
 • فوم سایلنت درجه دو 1.5 میل : 5.900 تومان