لیست قیمت محصولات جانبی

 • چسب خمیری 8000 چهار کیلویی : 170.000 تومان
 • چسب خمیری 8000 ده کیلویی : 370.000 تومان
 • چسب 8888 پارس یک کیلویی : 100.000 تومان
 • چسب 8888 پارس سه کیلویی : 240.000 تومان
 • چسب 8888 پارس سیزده کیلویی : 850.000 تومان
 • واکس گونتر : 248.000 تومان
 • شوینده گونتر : 180.000 تومان
 • فوم سایلنت درجه یک 2 میل : 10.000 تومان
 • فوم سایلنت درجه یک 1.5 میل : 7.000 تومان
 • فوم سایلنت درجه دو 2 میل : 6.000 تومان
 • فوم سایلنت درجه دو 1.5 میل : 5.500 تومان